Εκπαίδευση ΥΕΑ

Μετά την 5η εβδομάδα από την κατάταξη των οπλιτών στα ΚΕΝ, αρχίζει η εκπαίδευσή τους στη Σχολή.

Οι ΥΕΑ/Α μετά την 9η εβδομάδα, ονομάζονται ΥΕΑ/Β.

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των ΥΕΑ είναι διάρκειας 17 εβδομάδων και χωρίζεται σε τρία τμήματα.