5ήμερη Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών 2020 Β’ΕΣΣΟ

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ΥΕΑ/Β της 2020 Β΄ΕΣΣΟ στη Σχολή, πραγματοποιήθηκε το διάστημα 29 Ιουν 20 έως 03 Ιουλ 20 το 5ήμερο επιχειρησιακής εκπαίδευσης στο Πεδίο Ασκήσεων Χερσονήσου, ως επιστέγασμα της εκπαίδευσής τους στην Σχολή.

Ειδικότερα, διεξήχθησαν ΤΑΜΣ Δρίας Τ/Φ, ημέρα και νύχτα, με προσβολή φάλαγγας οχημάτων και Σταθμού Διοίκησης Τάγματος. Η εκπαίδευση κορυφώθηκε με διεξαγωγή νυκτερινής  πορείας 22 χλμ υπό μορφή περιπόλου μάχης  και εκτέλεση  επιχειρησιακής  βολής(300-200-100μ)  με το ΠΦ της 03 Ιουλ 20. Εξετάστηκαν επίσης συναφή αντικείμενα τοπογραφίας, ατομικής τακτικής εκπαίδευσης και διαβίωσης σε εκστρατεία.

Συνολικά συμμετείχαν: 5  Αξκοί και 1 Μ. Υπξκός ως εκπαιδευτές. 43 εκπαι-δευόμενοι ΥΕΑ/Β και 14 στελέχη - οπλίτες του ΛΔ, για τις ανάγκες εκπαίδευσης και ΔΜ και υποστηρίχθηκε με τον ανάλογο αριθμό οπλικών συστημάτων και μέσων.

Η εκπαίδευση  ήταν ιδιαίτερα  επωφελής για τους μαθητές.