Ολοήμερη Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών 2020 Ε’ ΕΣΣΟ.

2021, Μάιος 21 - 1:07μμ

  Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των ΔΕΑ της 2020 Ε’ ΕΣΣΟ στην ειδικότητά τους στη Σχολή, πραγματοποιήθηκε στις 09 Φεβ 21 ολοήμερη επιχειρησιακή εκπαίδευση στο Πεδίο Ασκήσεων (Υψ. Αγ. Ιωάννης), ως επιστέγασμα της εκπαίδευσής τους. Ειδικότερα, εκτελέστηκαν εικονικές βολές και βολές με υποδιαμέτρημα, ημέρα και νύχτα, στο πλαίσιο ΤΑΜΣ, με υψηλά αποτελέσματα, καθώς και πρακτική εξάσκηση στην τακτική χρησιμοποίηση των ΒΟΠ σε όλες τις φάσεις του αγώνα και στη διοίκηση πυρός. Συναφώς εξετάσθηκαν αντικείμενα ατομικής τακτικής εκπαίδευσης, οργάνωση παρατηρητηρίου και τοπογραφίας. Συμμετείχαν 3 Αξκοί ως εκπαιδευτές, 38 εκπαιδευόμενοι ΔΕΑ, 9 οπλίτες για τις ανάγκες εκπαίδευσης και ΔΜ. Χρησιμοποιήθηκαν Ο/Σ  Α/Α ZU-23χιλ., Πολ/λα 0,50’’, Πολ/λα MG3, Πολ/λα Βομβίδων GMG, Όλμοι 81χιλ. και Όλμοι 4,2’’ καθώς και λοιπά οχήματα-μέσα υποστήριξης.