Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Αποστολή

Να εκπαιδεύει τους ΥΕΑ Πεζικού (ΠΖ), Οικονομικού (Ο), Υγειονομικού (ΥΓ) και από την 2011 Α΄ ΕΣΣΟ πιλοτικά και τους ΥΕΑ ΤΧ, ΥΠ και ΕΜ, την κοινή εκπαίδευση 3 εβδομάδων.
Να παρέχει εξειδικευμένη τεχνική και τακτική εκπαίδευση στους αποφοιτούντες ΔΕΑ ειδικότητας Βαρέων Όπλων Πεζικού (ΒΟΠ), στα αντικείμενα της ειδικότητάς τους.