Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Εκπαίδευση Χειριστών Α-Τ Όπλων