Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Οργάνωση

Η ΣΕΑΠ είναι Σχηματισμός ισότιμος με  Ταξιαρχία Πεζικού, διοικητικά ανεξάρτητος, υπαγόμενος οργανικά στην ΑΣΔΕΝ.

Η εκπαίδευση των Υποψηφίων Εφέδρων Αξιωματικών και των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών γίνεται κατόπιν συντονισμού με το ΓΕΣ/ΔΠΖ.