Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Εκπαίδευση ΛΔ

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των οπλιτών του Λ/Δ, υλοποιούνται με βάση τις ΓΟΕ/ΓΕΣ και ΕΟΔ/ΔΠΖ και για την πληρέστερη εκπαίδευσή τους, η Σχολή εφαρμόζει τα αντικείμενα:

α.    Διενέργεια Σχολείου ΠΕΝ

β.    Ατομικής τακτικής

γ.    Εκτέλεση βολών ημέρα και νύκτα

δ.   Διεξαγωγή πορείας 16 χλμ. και εκτέλεση επιχειρησιακής βολής ( ΤΑΜΣ “ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ”)

ε.    Διεξαγωγή νυχτερινής εκπαίδευσης

στ. Εκτέλεση ΤΑΜΣ μικρών κλιμακίων