Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Δκτης Σχολής

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΚΩΝ ΠΕΖΙΚΟΥ

Ο Ταξίαρχος Στέφανος Σίμος γεννήθηκε το 1967 στα Τρίκαλα.

Εισήλθε στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων το 1986 και αποφοίτησε το 1990 ως Ανθυπολοχαγός Πεζικού.

Ως Κατώτερος Αξιωματικός τοποθετήθηκε σε Μονάδες Εκστρατείας του Πεζικού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών και στο 11ο Σύνταγμα Πεζικού «ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ».

Φοίτησε σε όλα τα προβλεπόμενα σχολεία του Όπλου, στη Σχολή Επιτελών, στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Εθνικής Άμυνας.

Ως Ανώτερος Αξιωματικός υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις Διοικήσεως Μο-νάδων Συγκροτημάτων και Επιτελείων Σχηματισμών, στο Επιτελείο της 1ης ΣΤΡΑ-ΤΙΑΣ/EU-OHQ «ΑΧΙΛΛΕΑΣ», και στο Επιτελείο της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοί-κησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ «ΘΗΣΕΑΣ»).

Διετέλεσε Διοικητής 1ου Τάγματος Εκπαιδεύσεως Νεοσυλλέκτων Οπλιτών στο 11ο ΣΠ/ «ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ» την περίοδο 2003-2005.

Διετέλεσε Υποδιοικητής του 239 Μ/Κ ΤΕ στους Μυτιληνιούς Σάμου την πε-ρίοδο 2007-2008.

Το 2010 ανέλαβε την Διοίκηση του 79 ΤΥΠΕΘ στο Κοκκάρι Σάμου.

Το 2017 τοποθετήθηκε στο Διασυμμαχικό Στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Νεά-πολη Ιταλίας (JFC NAPLES).

Το 2020 ανέλαβε την Διοίκηση της ΔΑΝ ΙΚΑΡΙΑΣ.

Το Μάρτιο του 2022 προήχθη στο βαθμό του Ταξιάρχου και ανέλαβε την Διοίκηση της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στον Ταξίαρχο Στέφανο Σίμο έχουν απονεμηθεί τα προβλεπόμενα για τον βαθμό του παράσημα, μετάλλια και διαμνημονεύσεις.

Ο Ταξίαρχος Στέφανος Σίμος είναι έγγαμος με τη Γραμματική Δρίνη, Δημό-σιο Υπάλληλο και έχει 2 γιούς τον Γεώργιο και τον Εμμανουήλ.