Τελετή ονομασίας των ΔΕΑ της 2019 Δ’ ΕΣΣΟ.

2020, Μάρτιος 19 - 7:41πμ

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωµατικών Πεζικού πραγµατοποίησε, την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 20 και ώρα 10:00, την τελετή ονοµασίας των ∆οκίµων Εφέδρων Αξιωµατικών της 2019 ∆΄ ΕΣΣΟ. Συνολικά ονοµάστηκαν 84 ∆όκιµοι Έφεδροι Αξιωµατικοί Πεζικού, Ειδικών ∆υνάµεων και Οικονοµικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς.

  Την τελετή τίµησαν µε την παρουσία τους οι:

    α. Σεβασµιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ.κ. Ειρηναίος

    β. Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηρακλείου, κ. Νικόλαος Συριγωνάκης

    γ. ∆ιευθυντής Πεζικού Υπτγος κ. Νικόλαος Αγγελής, ως εκπρόσωπος του κ. Α/ΓΕΣ.

    δ. Εκπρόσωποι των πολιτικών, τοπικών και Στρατιωτικών αρχών της Περιφερεια-κής Ενότητας Ηρακλείου, εκπρόσωποι των Σωµάτων Ασφαλείας καθώς και πλήθος κόσµου.